معرفی اتاق تعاون استان گیلان

تاریخ : 1398/15/05 نویسنده :admin بازدیدها : 606 موضوع : اخبار سایت
اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل می گردد :
1 -کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاونی درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشور
2 - کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور
3 - همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات ورفع محرومیت از قشرهای کم درآمد
4 - مشارکت و همکاری در برنا مه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه و ایجاد اشتغال مولد
5 - کمک به تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
6 - جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی وهمچنین توسعه صادرات
7 - ساماندهی و هماهنگی بین تشکلهای تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعامل و همکاری آنها با بخشهای دیگر اقتصادی
ماده 3 – وظایف و اختیارات اتاق تعاون ایران عبارت است از :
1 -انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئو لیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.
2 - مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور
3 - ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم.
4 - همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی وفعالیتهای مرتبط
5 - برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها.
6 - برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها.
7 - کمک به توانمند سازی تعاونیها وراهنمایی آنها در امور فنی،حقوقی،مالی،اداری و بازرگانی.
8 - فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها.
9 - برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.
10 - نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون وکلیه مجامع،شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی.
11 - ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونیها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون.
12 - ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع در مورد  لوایح،طرحها،تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها.
13 - انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها.
14 - ایجاد واداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.
15 - ایجاد مرکز آموزش عالی، فنی و حرفه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16 - انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل 44.
17 - اجرای وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار.
18 - سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات وتصویب نامه ها،برعهده اتاق تعاون ایران قرار می دهد.
19 - صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.
20 - تشکیل مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
تبصره  : نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونیها درج شود.